บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


อนาคตภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565)

ผู้วิจัย : สุรางค์ วิสุทธิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2556


การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์ มืออาชีพ

ผู้วิจัย : ดารณีย์ พยัคฆ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคำ ปีการศึกษา : 2559


ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้นำเพื่อการดำรงอยู่ของ สถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผู้วิจัย : ยุพิน ชัยราชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2561


กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้วิจัย : ประชัน หันชัยเนาว์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ ปีการศึกษา : 2561


กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน

ผู้วิจัย : นภาพร แสงนิล อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2561


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติ ปัฏฐานสี่ของศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : ณอภัย พวงมะลิ อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2561


การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำนักเรียน ระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้วิจัย : ณรงค์ชัย ธนกิจภาคิน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ ปีการศึกษา : 2561


กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ผู้วิจัย : จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2561


รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

ผู้วิจัย : ณรงค์ อภัยใจ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง ปีการศึกษา : 2560


ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย นาฏศิลปเชียงใหม่สู่ ความเป็นเลิศ

ผู้วิจัย : แสงเดือน วงศ์ชวลิต อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2559


การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ วิถีชุมชนไทยใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สวงษ์ ไชยยา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง ปีการศึกษา : 2560


รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย

ผู้วิจัย : พรนิภา จันทร์น้อย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ชมภูคำ ปีการศึกษา : 2560


รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน

ผู้วิจัย : ชาญ คำภิระแปง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุมณี มากม ปีการศึกษา : 2560


แนวคิดและกระบวนการจัดสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกในล้านนา และรัฐฉาน

ผู้วิจัย : ดิเรก อินจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2560


ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูง

ผู้วิจัย : สำเนา หมื่นแจ่ม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ์ ปีการศึกษา : 2555


การพัฒนาชุดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยสู่มาตรฐานสากล

ผู้วิจัย : ภัททิตา โพธิมู อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุมณี มา ปีการศึกษา : 2556


ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคเหนือตอนบน

ผู้วิจัย : พระมหาวิเศษ เสาะพบดี อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เรืองวิทย์ นนทภา ปีการศึกษา : 2554


รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้วิจัย : นายเชิดพงศ์ ชัยวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิ ปีการศึกษา : 2557


การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับบริบท แม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : รุ่งทิวา มูลสถาน อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ประวัติ พื้นผาส ปีการศึกษา : 2557


แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้วิจัย : นายสุทธิพงศ์ นิพัทธนานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2556


ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ

ผู้วิจัย : ตะวัน สื่อกระแสร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคำ ปีการศึกษา : 2556


ยุทธศาสตร์การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

ผู้วิจัย : นายภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ปีการศึกษา : 2556


การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน เพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ผู้วิจัย : นายสมเกตุ อุทธโยธา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทอ ปีการศึกษา : 2556


รูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคง

ผู้วิจัย : นายสนิท หาจัตุรัส อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันท ปีการศึกษา : 2556


การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีข้อจากัดด้านทรัพยากร ทางการศึกษาในบริบทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ผู้วิจัย : นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ปีการศึกษา : 2556


อุดมการณ์และกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มาก ปีการศึกษา : 2554


รูปแบบการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล

ผู้วิจัย : นายธวัช ชุมชอบ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ปีการศึกษา : 2555


รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ผู้วิจัย : ศิริพงษ์ นวลแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ปีการศึกษา : 2556


การศึกษานโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในทศวรรษหน้า

ผู้วิจัย : นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เรืองวิทย์ นนทภา ปีการศึกษา : 2556


รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2562

ผู้วิจัย : นางอวยพร หว่างตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันท ปีการศึกษา : 2556


การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง สาหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ปีการศึกษา : 2556


รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ผู้วิจัย : นายปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันท ปีการศึกษา : 2556


การพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ผู้วิจัย : นายสิทธิชัย มูลเขียน อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เกตุมณี มากมี ปีการศึกษา : 2556


รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของแม่บ้านครอบครัวข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้วิจัย : นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ปีการศึกษา : 2555