บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


ผลการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัด การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติโดยใช้สารช่วยติดชนิดต่าง ๆ

ผู้วิจัย : ยุทธนา ชัยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ ปีการศึกษา : 2561


การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ขนิษฐา กาตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ปีการศึกษา : 2561


กระบวนการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : วีระศักดิ์ ไววาง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ ปีการศึกษา : 2561


วัจนภาษาคำสอนในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี

ผู้วิจัย : อำภาพร รินปัญโญ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2561


การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : กมลพรรณ จักรแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์ ปีการศึกษา : 2561


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย : ประภาศิริ ปราโมทย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคำ ปีการศึกษา : 2561


ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อส่วนบนในนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนชาย

ผู้วิจัย : จักรกฤษณ์ พิเดช อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อัจฉรียา กสิยะพัท ปีการศึกษา : 2561


ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ถวิลจิต ชาตะเวที อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน ปีการศึกษา : 2561


การศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหม่ - ฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สุวิชญาน์ ใจหนิม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2561


Community Development Model with Biogas Grid Case Study: Mae Tha Community, Mae On District, Chiang Mai

ผู้วิจัย : Phoosita Chaisombat อาจารย์ที่ปรึกษา : Dr. Hathaithip Sintuya ปีการศึกษา : 2561