บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


การศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหม่ - ฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สุวิชญาน์ ใจหนิม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2561


Community Development Model with Biogas Grid Case Study: Mae Tha Community, Mae On District, Chiang Mai

ผู้วิจัย : Phoosita Chaisombat อาจารย์ที่ปรึกษา : Dr. Hathaithip Sintuya ปีการศึกษา : 2561


ความรู้ พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชน และคุณภาพการ บริการในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : วิภาณี อุชุปัจ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2561


การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นวพร จารุมณี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2561


ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : เดือนฉาย ปั๋นป้อม อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ปีการศึกษา : 2561


ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วีรวัลย์ ศิรินาม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2561


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติ ปัฏฐานสี่ของศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : ณอภัย พวงมะลิ อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2561


การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย

ผู้วิจัย : กนกพร อริยา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2561


ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนของสามเณรโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พระพิษณุ อุตตมา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2561


ผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา

ผู้วิจัย : ส่งศรี พุทธเกิด อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท ปีการศึกษา : 2561