บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา
ค้นหาชื่อนักศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


การพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วสันต์ บุญประสม อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ปีการศึกษา : 2562


การบริหารจัดการงานกิจกรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ณัฐนนท์ ค้าขาย อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ปีการศึกษา : 2562


รูปแบบการพัฒนาผู้นำครูสะเต็มศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ผู้วิจัย : รสริน พันธุ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ ปีการศึกษา : 2562


แนวทางการบริหารจัดการระบบบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : เพ็ญพรรณ บางอร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ปีการศึกษา : 2562


บทบาทของผู้หญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย

ผู้วิจัย : ทับทิม ชัยชะนะ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์โกชัย สาริกบุตร ปีการศึกษา : 2559


การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้วิจัย : จุฑามาศ พันสวรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2562


ผลแรงเสียดทานของผนังต่อพฤติกรรมการพาในกลุ่มวัสดุเม็ดภายใต้ การสั่นในแนวดิ่ง

ผู้วิจัย : สุภารัตน์ หาญขว้าง อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ปีการศึกษา : 2562


การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ธีรพงศ์ เตชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม ปีการศึกษา : 2562


การศึกษาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมและมุมมอง ในธรรมชาติของฟิสิกส์

ผู้วิจัย : กรวรรณ จินาเดช อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ปีการศึกษา : 2562


การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : อรพรรณ จุตตะโน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย ปีการศึกษา : 2562