บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา
ค้นหาชื่อนักศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


สถานภาพและบทบาทของตัวละครหญิงในนวนิยายของพงศกร

ผู้วิจัย : เจตนิพิฐ ท้าวแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2559


การสร้างตัวบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้วิจัย : ไพลิน วานิชจรัสกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2560


การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด ประเพณีสำคัญของชาวล้านนา

ผู้วิจัย : ชนานันทน์ ฟองศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ศศิธร อินตุ่น ปีการศึกษา : 2559


วัจนลีลาและบทบาทหน้าที่ของเพลงลูกทุ่ง

ผู้วิจัย : ขวัญใจ บุญคุ้ม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2559


ความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมซีไรต์

ผู้วิจัย : รัตติกา กรรณิกา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2559


ความฉลาดทางอารมณ์ของตัวละครในวรรณคดีมรดก

ผู้วิจัย : วรรณวิไล ชุ่มใจ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2559


การวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลระหว่าง ปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2558

ผู้วิจัย : LI NINGMIN อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2560


การเปรียบเทียบเรื่องขำขันไทยกับเรื่องขำขันจีน

ผู้วิจัย : MENG YAN อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2560


สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงจีนในหนังสือรวมเรื่องสั้น เสียงเพรียกที่กลบเร้น จากแผ่นดินใหญ่ THE STATUS AND ROLE OF CHINESE WOMAN IN THE SHORT STORIES COMPLIED BOOK ENTITLED SIANG PHRIAK THEE KLOB REN JAK PAN DIN YAI

ผู้วิจัย : Peng Le Shan อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี ปีการศึกษา : 2560


การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมารยาทไทย สำหรับผู้อ่านภาษาไทย แบบข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย : สัญญา สอนบุญทอง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์โกชัย สาริกบุตร ปีการศึกษา : 2559