บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา
ค้นหาชื่อนักศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้วิจัย : จุฑามาศ พันสวรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2562


ผลแรงเสียดทานของผนังต่อพฤติกรรมการพาในกลุ่มวัสดุเม็ดภายใต้ การสั่นในแนวดิ่ง

ผู้วิจัย : สุภารัตน์ หาญขว้าง อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ปีการศึกษา : 2562


การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ธีรพงศ์ เตชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม ปีการศึกษา : 2562


การศึกษาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมและมุมมอง ในธรรมชาติของฟิสิกส์

ผู้วิจัย : กรวรรณ จินาเดช อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ปีการศึกษา : 2562


การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : อรพรรณ จุตตะโน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย ปีการศึกษา : 2562


การศึกษาผลการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียน บ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วราภรณ์ วงษาปัน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม ปีการศึกษา : 2561


รูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล

ผู้วิจัย : นริศ มหาพรหมวัน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมาน ฟูแสง ปีการศึกษา : 2561


ตัวแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน

ผู้วิจัย : นายนิวุธ มีพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2559


รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : กัญญา สมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ปีการศึกษา : 2560


รูปแบบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้วิจัย : สุทัด จันทะสินธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2560