บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา
ค้นหาชื่อนักศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ดวงนภา เตปา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ปีการศึกษา : 2562


ผลของกิจกรรมทางน้ำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในเด็กสมาธิสั้น

ผู้วิจัย : ปักธงชัย มณีรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท ปีการศึกษา : 2562


ผลการฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ในนักกีฬาแฮนด์บอลหญิงสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ผู้วิจัย : อติเทพ วิชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร ปีการศึกษา : 2562


รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ผู้วิจัย : ณัฐภัทร์ ไชยจักร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร ปีการศึกษา : 2562


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้ำของผู้ใช้บริการสถานบริการน้ำมัน Mr. ปิโตรเลียมในเขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นพดล โกฏคำลือ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก ปีการศึกษา : 2562


การเคลื่อนที่ของฟองอากาศภายใต้อิทธิพลของความหนืดของของไหล และการสั่นสะเทือนสำหรับการสอนฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

ผู้วิจัย : สุรัตน์ กาบทุม อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ปีการศึกษา : 2562


การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการตั้งคำถามแบบคิว เอ อาร์ โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย : แสงนภา ใจเย็น อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ยุพิน อินทะยะ ปีการศึกษา : 2562


การพัฒนาคู่มือการบริหารงานแนะแนวที่มุ่งเน้นทักษะความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้วิจัย : กิตติยา ตุ้ยทัง อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สนิท หาจัตุรัส ปีการศึกษา : 2562


แนวทางการบริหารปัจจัยที่ส่งผลต่องานนิเทศภายในของโรงเรียน นาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ผู้วิจัย : สุภัจฉรา กาใจ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรม ปีการศึกษา : 2562


การออกแบบเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าแบบแสดงผลด้วยเสียงพูดเพื่อเป็นอุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับการวัดค่าทางไฟฟ้า

ผู้วิจัย : นิเทศ ประเดชบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ ปีการศึกษา : 2562