บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : เฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ปีการศึกษา : 2561


ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : วินัย พันอ้วน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2560


พฤติกรรมเสี่ยงต่ออาการปวดหลังของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้ารับการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : สิริโชค ปะทิ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : วาสนา สิทธิกัน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ปีการศึกษา : 2560


การประยุกต์ใช้เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากจิ้งหรีดเพื่อทดสอบหาสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตและกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในตัวอย่างผัก

ผู้วิจัย : จำรัส เลิศศรี อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อัจฉรียา ชมเชย ปีการศึกษา : 2560


รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

ผู้วิจัย : ณรงค์ อภัยใจ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง ปีการศึกษา : 2560


คุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พิรุณ ไชยเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ปีการศึกษา : 2560


การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สุเทพ ไชยวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ปีการศึกษา : 2560


แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

ผู้วิจัย : ภาคิม จิรจตุรพรกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ปีการศึกษา :


ท่วงทำนองทางภาษาในบทความของหนุ่มเมืองจันท์

ผู้วิจัย : บุญเรือน อุดสม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2560