บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แบบรายงานความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


แบบนำส่งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์)

วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


แบบนำส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ฉบับปรับปรุง)

วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


แบบขอทดลองเครื่องมือ / ใช้เครื่องมือ / เก็บข้อมูล วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


แบบขอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


แบบขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


แบบตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ำซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ในวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


แบบขอเลื่อนสอบ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ และสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


แบบขอสอบเค้าโครง วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ(Concept Paper From)

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ตรามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำลายน้ำ

วันพุธที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2560


แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประวัติ/ผลงาน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

วันเสาร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติหัวข้อ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558