บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงหลักการ(concept paper)

วันจันทร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


บริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

วันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรปี 2558

วันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


เรียนอย่างไรให้จบการศึกษาตามเป้าหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่พึงประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


The Philosophy of Sustainable Development for the world

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


University of GHANA

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด : University of GHANA

GRADUATE STUDIES in ASEAN aspects: What’s now? and what’s next???

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558