บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แบบขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


แบบฟอร์มประวัติอาจารย์-เพื่อเสนอศักยภาพเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

วันอังคารที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


แบบฟอร์มประวัติอาจารย์-เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาจารย์

วันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกรฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มขอออกหนังสือเชิญวิทยากร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มคำร้องรักษาสภาพนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558