บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ธรรมชาติของงานวิจัย

บัรฑิตวิทยาลัย

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


การเขียนรายงานวิจัยการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)

บัณฑิตวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอย่างมีคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทคัดย่อ (ABSTRACT) เพื่อใช้ในวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย

วันพุธที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2560


แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

บัณฑิตวิทยาลัย

วันพุธที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2560


แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ การเขียน ทบทวนวรณณกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ให้เป็นการลักลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น

บัณฑิตวิทยาลัย

วันพุธที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2560


คู่มือการใช้งานระบบเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

วันเสาร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ขั้นตอนการใช้อักขราวิสุทธิ์

บัณฑิตวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


บัณฑิตที่พึงประสงค์

ศ.ดร.มนัส สุวรรณ

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


บุคคลแห่งการเรียนรู้

ศ.ดร.มนัส สุวรรณ

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


แนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์

รศ.สนิท สัตโยภาส

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


แนวทางการเขียนบทความวิจัย

รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ

ศ.ดร.มนัส สุวรรณ

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


การเขียนโครงการตาม PL201

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


งานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับการรับใช้สังคม

รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


การพัฒนาทางเศรษฐกิจในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน : การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


เรียนอย่างไรให้จบการศึกษาตามเป้าหมาย

ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ

ศ.ดร.มนัส สุวรรณ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร/สาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ระบบและกลไกการบริการวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แผนการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558