บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญร่วมการอบรมเรื่อง "แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน"

วันพุธที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมในหัวข้อ "สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ : รู้สึกเรื่องสหภาพยุโรป เราจะทำงานกับสหภาพยุโรปอย่างไร"

วันจันทร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การยื่นขอรับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโบชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องประชาสัมพันธ์ Google account สำหรับนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2561

วันพุธที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องกำหนดการโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง แจ้งรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

วันพุธที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง แบบตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญเสนอชื่อบุคลลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องการสอบ CMRU-GEP TEST

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การคัดเลือกลุกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลการทดสอบโครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย"

วันอังคารที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การหมดเขตรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องผลสอบโครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัรฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST) ประจำปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2/2560

วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวเกี่ยวกับทุน

เรื่องประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย "Endeavour Scholarships"

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล้กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนสำนักงานเลขาธิการโคลัมโบ ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย

วันอังคารที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 56 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 57

วันศุกร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เรียนเชิญ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Chula North Expo 2018

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องการจัดการทดสอบ CMRU-GEP TEST

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว สัญจร ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี(NRCT-NRF) ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉบับปฐมฤกษ์

วันอังคารที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน 1/2561

วันศุกร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ SCG Bangkok Challenge @sasin 2018 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 56,000 ดอลลาร์สหรัฐ

วันศุกร์ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการรับฟังความคิดเห้นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรีอนในสถาบันอุดมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทุน Ernst Mach Grant- ASEA-UNINET ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรม

วันเสาร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการ summer schools 2018 ของ Oxford Royale Academy

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการ ทางกฏหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ NRMS"

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปก" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เข้าประกวดแข่งขันในโครงการ "อลิฮันซ์ อยุธยา แอคทิเวเตอร์"(Allianz Ayudhya Activator)

วันอังคารที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อบรมโครงการ"การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

วันอังคารที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561"

วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017

วันอังคารที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง การกรอกประวัติรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

วันอังคารที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ตารางสอนวิชาสอนเสริมภาคเรียน 2/2560

วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ตารางเรียน ภาคเรียน 2/2560

วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการสอบรายวิชาพื้นฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่2 ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 41 ประจำปี 2560

วันพุธที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเชิญเข้าร่วมงาน I-NNOVATION THAILAND WEEK 2017

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์

วันพุธที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผู้กพันของพนักงาน" รุ่นที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง องค์ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ "จัดซื้อจัดจ้าง4.0"

วันพุธที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย

วันพุธที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการวิชาการและแข่งขันกิจกรรม "ราชภัฏวิชาการ 2560"

วันเสาร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"

วันเสาร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


ข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องกำหนดการส่งหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา

วันพุธที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 55 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส56

วันพุธที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ "Bond Academy2017"

วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น " Research Gateway Mobile Application"

วันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560(ฉบับที่ 2)

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าอบรมและพัฒนานักวิจัย

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 7

วันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย"เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 PLUS"

วันเสาร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลีงกาย

วันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวการเรียนการสอน

ตารางสอนนักศึกษาภาคเรียน 1/2560 ภาคปกติ ภาคพิเศษ

วันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิธีการสร้างรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา และ ระบบลงทะเบียนเรียน

วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องผลสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2560

วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันอังคารที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการจัดสร้างภาพยนต์เรื่อง The Assassun 2

วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักเรียนไทย

วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการจัดการความรู้การเขียนบทความ

วันจันทร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการขยายการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอให้นักศึกษาที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ส่งคำร้องขอใบสำเร็จการศึกษา ณสำนักทะเบียนและประมวลผล

วันอังคารที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ภาคเรียน2/2559

วันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องกำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส54 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 55

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑ

วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในงานวิชาการนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"

วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการพิจารณาอนุมัติผูเ้สำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 2/2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ตารางสอน 2/2559

วันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันเสาร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคเรียน 1/2559

วันเสาร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการเปิดรับสมัครทุนโครงการพวอ.รอบ 1/2560

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2560

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

วันอังคารที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ของนักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2559

วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 54 และนักศึกษาปริญญาโท รหัส 55

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายระยะเวลาให้บัณฑิต รุ่นที่40 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 เพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมในงาน " ๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน"

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒)

วันจันทร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒)

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องแนวปฏิบัติจัดระเบียบ การจอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558

วันพุธที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียน 1/2559

วันจันทร์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบ2)

วันอังคารที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559


ข่่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมวิชาการ The 5 Th PSU Education Conference " Instructional Design for Autonomous Leamers"

วันอังคารที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา

วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการสัมมนา “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ”

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องรูปแบบการเขียนอ้างอิงในวารสารวิชาการ

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเพื่อรับพระราชปริญญาบัตร รุ่นที่ 40

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องรายชื่อผู้สมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการสมัครและ ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

วันเสาร์ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท

วันพุธที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องโครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ตารางสอนสาขาการสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ภาคเรียน 3/2558

วันศุกร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าลงบทความสำหรับลงบทความในวารสารบัณฑิตวิจัย พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

เรื่องเอกสารประกอบในการสมัครสอบนักศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2558 (ฉบับที่6)

วันจันทร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร

วันเสาร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประกวดตราสัญลักษณ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักหอสมุด

วันอังคารที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ภาคเรียน 1/2558

วันพุธที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2558

วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการ

เรื่องปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2558

วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2558(ฉบับที่1)

วันเสาร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2/2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องตารางการสอบ Comprehensive หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปี2558

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 มารับบัตรนักศึกษาในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ บัณฑิตวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


แบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนลงบทความวิชาการในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 22-23 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตครั้งที่ 37

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตครั้งที่ 37 วันที่ 17-18 ธค.58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันเสาร์ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ขอเชิญศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบันร่วมประชุมสัมมนา

วันศุกร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล

เรื่องแจ้งปฏิทินการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


นักศึกษาสาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลสุดยอดครู

วันเสาร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องกำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 53 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 54

วันจันทร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประกาศแจ้งผลการเรียนโครงการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ3

วันศุกร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลสอบของนักศึกษาปริญญาโทสอบเทียบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม รายวิชา คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบที่ ๒)

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบของนักศึกษาปริญญาโทสอบเทียบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบที่ ๒)

วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(รอบ2)

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศผลสอบการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ2) เป็นวันที่ 13 สิงหาคม 2558

วันเสาร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 (รอบ 2)

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


เชิญร่วมประชุมสัมมนา

เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน"

วันอังคารที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อ "บริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ"

วันพุธที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอประกาศผลการเรียนโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ 1

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558(รอบ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 (รอบ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558