บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องประกาศผลสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ มาตรการ ข้อห้ามและบทลงโทษในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และการประชุมเชียร์ สำหรับนักศึกษาหลักส

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ประกาศรหัสนักศึกษาปี2562 และบันทึกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ppt บรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

วันจันทร์ที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรม

วันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งสถานที่นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัรฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

วันพุธที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งผลสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU - GEP TEST)

วันอังคารที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ

วันพุธที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

วันศุกร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เลื่อนแจ้งผลพิจารณาบทความ

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาภาษาไทย-ครั้งที่-2/2561

วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเชิญชวนร่วมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสระดับบัณฑิตศึกษา

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง แบบขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องหลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการส่งหลักฐานและบทความวิจัยไม่ได้

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายเวลารับบทความงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

วันเสาร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การเขียนรายงานวิจัย การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (r2r)"

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การดำเนินโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่) " รุ่นที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาสาขาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

วันอังคารที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความวิจัยในงานการประชุมสัมมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมฟรี เพื่อบุคคลในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง สมัครสอบ CMRU GEP Test

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2562

วันอังคารที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียน 1/2561

วันเสาร์ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรการสอน ประจำภาคเรียน1/2561

วันพุธที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

วันอังคารที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง แสดงความไว้อาลัยต่อ รศ.ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์

วันอังคารที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

วันเสาร์ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่1/2561

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบโครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัรฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งรายชื่อและรหัสนักศึกษา สำหรับกรอกประวัตินักศึกษา เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันพุธที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องประชาสัมพันธ์งานปาฐกถาศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

วันเสาร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัณฑิต รุ่นที่ ๔๒ รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วันเสาร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รูปแบบ E-book

วันอังคารที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

วันอังคารที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง สมัครเข้าร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม "ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ"

วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครสอบ CMRU GEP-TEST

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องบัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ที่สูญเสียบิดา คุณพ่อดิบ สุวรรณ อายุ 94 ปี ด้วยโรคปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การมอบทุนการศึกษานักเรียนที่ประพฤติดี เรียนดี และขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การสรรหาคณบดีวิทยานานาชาติ

วันศุกร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งรายชื่อนักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ เข้าอบรมและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญร่วมการอบรมเรื่อง "แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน"

วันพุธที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมในหัวข้อ "สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ : รู้สึกเรื่องสหภาพยุโรป เราจะทำงานกับสหภาพยุโรปอย่างไร"

วันจันทร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การยื่นขอรับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโบชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องประชาสัมพันธ์ Google account สำหรับนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2561

วันพุธที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องกำหนดการโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง แจ้งรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

วันพุธที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง แบบตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญเสนอชื่อบุคลลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องการสอบ CMRU-GEP TEST

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การคัดเลือกลุกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลการทดสอบโครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย"

วันอังคารที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การหมดเขตรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องผลสอบโครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัรฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST) ประจำปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2/2560

วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวเกี่ยวกับทุน

เรื่องประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย "Endeavour Scholarships"

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล้กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนสำนักงานเลขาธิการโคลัมโบ ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย

วันอังคารที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 56 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 57

วันศุกร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เรียนเชิญ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Chula North Expo 2018

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องการจัดการทดสอบ CMRU-GEP TEST

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว สัญจร ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี(NRCT-NRF) ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉบับปฐมฤกษ์

วันอังคารที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน 1/2561

วันศุกร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ SCG Bangkok Challenge @sasin 2018 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 56,000 ดอลลาร์สหรัฐ

วันศุกร์ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการรับฟังความคิดเห้นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรีอนในสถาบันอุดมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทุน Ernst Mach Grant- ASEA-UNINET ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรม

วันเสาร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการ summer schools 2018 ของ Oxford Royale Academy

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการ ทางกฏหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ NRMS"

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปก" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เข้าประกวดแข่งขันในโครงการ "อลิฮันซ์ อยุธยา แอคทิเวเตอร์"(Allianz Ayudhya Activator)

วันอังคารที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อบรมโครงการ"การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

วันอังคารที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561"

วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017

วันอังคารที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง การกรอกประวัติรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

วันอังคารที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ตารางสอนวิชาสอนเสริมภาคเรียน 2/2560

วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ตารางเรียน ภาคเรียน 2/2560

วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการสอบรายวิชาพื้นฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่2 ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 41 ประจำปี 2560

วันพุธที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเชิญเข้าร่วมงาน I-NNOVATION THAILAND WEEK 2017

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์

วันพุธที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผู้กพันของพนักงาน" รุ่นที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง องค์ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ "จัดซื้อจัดจ้าง4.0"

วันพุธที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย

วันพุธที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการวิชาการและแข่งขันกิจกรรม "ราชภัฏวิชาการ 2560"

วันเสาร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"

วันเสาร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


ข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องกำหนดการส่งหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา

วันพุธที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 55 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส56

วันพุธที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ "Bond Academy2017"

วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น " Research Gateway Mobile Application"

วันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560(ฉบับที่ 2)

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าอบรมและพัฒนานักวิจัย

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 7

วันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย"เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 PLUS"

วันเสาร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลีงกาย

วันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวการเรียนการสอน

ตารางสอนนักศึกษาภาคเรียน 1/2560 ภาคปกติ ภาคพิเศษ

วันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิธีการสร้างรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา และ ระบบลงทะเบียนเรียน

วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องผลสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2560

วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันอังคารที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการจัดสร้างภาพยนต์เรื่อง The Assassun 2

วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักเรียนไทย

วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการจัดการความรู้การเขียนบทความ

วันจันทร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการขยายการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอให้นักศึกษาที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ส่งคำร้องขอใบสำเร็จการศึกษา ณสำนักทะเบียนและประมวลผล

วันอังคารที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ภาคเรียน2/2559

วันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องกำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส54 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 55

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑ

วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในงานวิชาการนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"

วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการพิจารณาอนุมัติผูเ้สำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 2/2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ตารางสอน 2/2559

วันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันเสาร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคเรียน 1/2559

วันเสาร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการเปิดรับสมัครทุนโครงการพวอ.รอบ 1/2560

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2560

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

วันอังคารที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ของนักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2559

วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 54 และนักศึกษาปริญญาโท รหัส 55

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายระยะเวลาให้บัณฑิต รุ่นที่40 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 เพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมในงาน " ๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน"

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒)

วันจันทร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒)

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องแนวปฏิบัติจัดระเบียบ การจอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558

วันพุธที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียน 1/2559

วันจันทร์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบ2)

วันอังคารที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559


ข่่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมวิชาการ The 5 Th PSU Education Conference " Instructional Design for Autonomous Leamers"

วันอังคารที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา

วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการสัมมนา “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ”

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องรูปแบบการเขียนอ้างอิงในวารสารวิชาการ

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเพื่อรับพระราชปริญญาบัตร รุ่นที่ 40

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องรายชื่อผู้สมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการสมัครและ ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

วันเสาร์ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท

วันพุธที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องโครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ตารางสอนสาขาการสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ภาคเรียน 3/2558

วันศุกร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าลงบทความสำหรับลงบทความในวารสารบัณฑิตวิจัย พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

เรื่องเอกสารประกอบในการสมัครสอบนักศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2558 (ฉบับที่6)

วันจันทร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร

วันเสาร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประกวดตราสัญลักษณ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักหอสมุด

วันอังคารที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ภาคเรียน 1/2558

วันพุธที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2558

วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการ

เรื่องปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2558

วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2558(ฉบับที่1)

วันเสาร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2/2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องตารางการสอบ Comprehensive หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปี2558

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 มารับบัตรนักศึกษาในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ บัณฑิตวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


แบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนลงบทความวิชาการในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 22-23 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตครั้งที่ 37

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตครั้งที่ 37 วันที่ 17-18 ธค.58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันเสาร์ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ขอเชิญศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบันร่วมประชุมสัมมนา

วันศุกร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล

เรื่องแจ้งปฏิทินการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


นักศึกษาสาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลสุดยอดครู

วันเสาร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องกำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 53 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 54

วันจันทร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประกาศแจ้งผลการเรียนโครงการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ3

วันศุกร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลสอบของนักศึกษาปริญญาโทสอบเทียบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม รายวิชา คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบที่ ๒)

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบของนักศึกษาปริญญาโทสอบเทียบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบที่ ๒)

วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(รอบ2)

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศผลสอบการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ2) เป็นวันที่ 13 สิงหาคม 2558

วันเสาร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 (รอบ 2)

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


เชิญร่วมประชุมสัมมนา

เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน"

วันอังคารที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อ "บริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ"

วันพุธที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอประกาศผลการเรียนโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ 1

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558(รอบ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 (รอบ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558