บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต” จัดโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนร่วมนิทรรศการ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยการประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีมอบใบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณแก่นักศึกษาอาสาสมัครช่วยงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562 ได้รับเกียรติต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในงานถวายเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 ณ ศาลาร่มโพธิ์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562 และร่วมกันการทบทวนความรู้ที่จัดเก็บหมวดหมู่ เพื่อเตรียมการเข้าภึงความรู้ เรื่องเทคนิคการจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร รวมทั้งแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น13 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยรับการรายงานผลการตรวจสอบ รอบปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานตรวจสอบภายใน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 -10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัยเป็นประธานประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณคณบดีคณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในวันครูประจำปี 2562 ในการประชุมอาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารคณะวิทยาการจัดการ


คลิกดู

สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 รงมทั้งปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานในตระกร้า ต.ป่าแป๋ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม ม.12 บ้านกิ๋วก้วย-ปางมะโอ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินประจำปี 2561 คือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินประจำปี 2561 คือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยรับเปิดหน่วยตรวจสอบ จากสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยการประชุมเปิดหน่วยรับตรวจครั้งนี้ แจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และส่งมอบเอกสารการชี้แจงให้แก่หน่วยรับตรวจ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกันจัดงานพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์อาวุโส อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา เนื่องในวันสงกรานต์(ป๋าเวณีปีใหม่เมือง) ในวันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกีย


คลิกดู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำทีมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารดน้ำดำหัว และขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไปงาน ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

ว่าที่ รอ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำทีมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไปงาน ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมการจัดโครงการสระเกล้าดำหัวคณาจารย์อาวุโสและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศิษย์ปัจจุบัน ผอ.ธนาธร ตันวิพงษ์ตระกูล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDA) ประจำปี พ.ศ.2561 รางวัลเหรีญเงิน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนศึกษานิเทศน์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 ของประเทศ ด้านบริหารจัดการ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชาติ ตามลำดับ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมกับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเตรียมงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่19 เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนรายงานวิจัยการพัมนางานประจำสู่การวิจัย (r2R) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติตุณ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิตด้านภูมิศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัล


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เพื่อร้วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัรฑิตศึกษา และการดำเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม โดยรับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยและการเขียนบทคัดย่อ (ABSTRACT) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และว่าที่รอ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมในหัวข้อ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิค การนำไปใช้และการนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิตยสภาและประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดทำวารสาร จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในหัวข้อ การเขียน ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไร ไม่ให้เป็นการลักลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเป็นวิทยากร วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในหัวข้อการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การเขียนทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไร ไม่ให้เป็นการลักลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส เป็นวิทยากร ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับเลือกเป็น ครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ลานร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับเลือกเป็นครูในดวงใจ เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ลานร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมรับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยมอบความสุขในวันเด็กให้กับน้อง ๆ บ้านเด็กชาย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 7 มกราคม 2562


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 12/2561 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดการความรู้ในแนวทางการวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อนำมาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยได้รับเกียรติจาก อ.พิเชษฐ์ ทานิล ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ Wako Bake อ.เมือง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนเอกสารหลักการ (Concept Paper) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากร ว่าที่ รอ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2561 ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมเพื่อติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคเรียน 1/2561 และแจ้งข่าวสารงานนำเสนอผลงานวิชาการ งานวารสาร งานอบรมให้ความรู้ ปฏิทินวิชาการ ทุนการวิจัยให้แก่นักศึกษาทราบ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางพรรณิศา คำภูเวียง หัวหน้าสำนักแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ECO Resort Chiangmai จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2561 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุม เพื่อเตรียมงาน การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนรายงานวิจัยการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย(R2R) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ มนัส สุวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2561 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Improvement Plan) ในปีการศึกษา 2561 และจัดทำ ID PLAN ของบุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงหลักการให้ผ่านในครั้งเดียว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีเป็นวิทยากร พร้อมทั้ง มีการบรรยายเรื่อง Goolge Classroom Application โดยอาจารย์ ดร.ทิวาวรรณ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการ ในหัวข้อการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของบุคลากรตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประกันคุณภาพ ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสอบรายวิชาพื้นฐาน (ระดับปริญญาโท) วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา แก่ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ ห้อง 27121


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2561 โดยในภาคเช้าสอบ ข้อเขียน และภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 27121 และ 27122 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการบริการวิชาการแก่บุคลากร อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในเรื่องการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ และ การพัฒนาคุณธรรมด้านความโปร่งใสของบุคลากรและสมาชิกสภา อบต.ป่าแป๋ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบต.ป่าแป๋


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561


คลิกดู

ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางศิริพร ประณต ได้รับรางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2561 กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในระดับบัณฑิตศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ในวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 9.00 -14.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ คณะศึกษา ดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำการบริหารความเสี่ยง ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงแรมดิเอสเพรส จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ของโรงเรียนบ้านแม่เลา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย.


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ในด้านการจัดการควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องอิมพีเรียล 5 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยในครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -15.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดเสวนา ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เตรียมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -16.30 น ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ สืบสานพระราชปณิธาน คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน และร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานตึก90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องทับทิม โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ด้านความโปร่งใส สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อปรึกษาและเตรียมการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ ลงพืนที่เพื่อสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นใน ม.5 (บ้านแม่แก๊ดน้อย) ตำบลป่าไผ่ อำเภอ สันทราย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ จัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.ป่าแป๋ การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอบต.ป่าแป๋


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 15.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชาได้ลงพื้นที่ ฟังการบรรยาย และเรียนรู้การจัดทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้การทำการเกษตรแบบธรรมชาติ(ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) จังหวัดลำพูน ในวันที่ 26 มกราคม 2561


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เพื่อชี้แจงแนวนโยบาย และหลักการบริหารการดำเนินงานระดับหลักสูตร แก่ประธานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชาบริหารการศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปใช้ในโครงการการบริการวิชาการ ในหัวข้อ การเรียนแบบคละชั้น โดยโรงเรียนบ้านแม่เลามีความต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเพื่อเตรียมการเปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (27136)


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดี ต้อนรับและศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดี ได้ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในระดับบัณฑิตศึกษา กับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13/2560 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และประธานกรรมการ สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา พลเอกวินัย ทันศรี ดร.พงษ์พันธ์ นันทขว้าง เป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ เมื่อในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยนำโดย ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวันและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิต กล่าวต้อนรับและเปิดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนา การพัฒนาความรู้หลังการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตานุสรณ์ รุ่นที่ 41 ประจำปี 2560) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา9.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 29031 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2560 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 -18.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประชุมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในหัวข้อ การตรวจสอบการลักลอกวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ในวันที่ 21 กันายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบ Thaijo 2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย รุ่นที่ 7 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น13) อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมผุ้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินตัวเอง ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม meeting room2 อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่


คลิกดู

หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2560 ได้สนับสนุน อาจารย์ ว่าที่ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัรฑิตวิทยาลัยเข้ารับการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Thai Journals Online (Thaijo) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาตรี วงศ์แก้ว จากหน่วยงานศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวิทยากร ในวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 สำนักดิจิตัลเพื่อการศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ในเวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย และคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/60 วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2560 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น15) โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ และAdiCET ร่วมกันทำบุญถวายเทียนและปัจจัยเนื่องด้วยวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ วัดข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ Portofino Resort and Spa จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานพิธีหล่อเทียน หลอมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ลานร่มโพธิ์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการการปฐมนิเทศและแนะแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะในการเรียนกับทักษะการทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 8.30- 12.00 น. ณ ห้องประชุม 29034 อาคาร90 ปี


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ระดับบัณฑิตศึกษาโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศกร เป็นวิทยากร โดยอบรมให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฮือนภัตต์ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ในวิชาคอมพิวเตอร์ระดับบัณฑิตศึกษา และภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ ห้อง 27121 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื่อกำกับติดตามติดตามการดำเนินงานของระดับหลักสูตร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น12 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานประชุมสัมมนา อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับผู้เรียนให้แก่ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 -16.30 น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนบทคัดย่อ( abstract) เพื่อใช้ในวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดโครงการบริการวิชาการในหัวข้อเรื่องการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ให้แก่ผู้นำชุมชน ประธาน อสม. สมาชิกอบต.ป่าแป๋ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเรื่อง ทบทวนวรรณกรรมอย่างไร ไม่ให้เป็นการคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมการประชุมอนุกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและการพิจารณาศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหลัก/ร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมระหว่างประธานอบต.ป่าแป๋และกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน ในต.ป่าแป่ ในเรื่องความต้องการการบริหารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560


คลิกดู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมโครงการ QA สัญจร ของหน่วยงานสำนักมาตราฐานการศึกษา ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 27136 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับฟังการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์2560 เวลา 13.00-14.00 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยยินดีต้อนรับคณะติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนบ้านป่าเมี่ยง ต. ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลความต้องการของท้องถิ่นมาประกอบโครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย(ชั้น13)


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานเสวนา หัวข้อเรื่องการสร้างเสริมความเชี่ยวชาญ และประสิทธิภาพในรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2559 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายใน เปิดหน่วยตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา ภายในปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑฺตศึกษา เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกองต้า โรงแรมลำปางรีสอร์ท จังหวัดลำปาง


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงรายวิชาเสริมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสริมในระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 18 พฤสจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง การพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการติดตาม ความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2559 เวลา 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย(ชั้น13)


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมสัมมนาการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-16.30น. ณ ห้องประชุมดอยเหนือ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น ณห้องประชุมเอื้องคำ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการทำวิทยานิพนธ์ และการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเตรียมงาน บัณฑิตานุสรณ์โดยมี่ นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมกัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา รู้อย่างไรให้เด็กฉลาด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ และ Adicet ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ณวัดข่วงสิงห์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ณ วัดกู่เต่า จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 วันที่ 11 -12 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยโครงการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ วัดช้างสี จ.ลำพูน


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ สำนักดิทิตัลและอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ชั้น 12 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่4/2559 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการประชุมการจัดการความรู้การจัดทำวิทยาธิพนธ์บนระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์(E-thesis) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าประชุมเปิดหน่วยและรับการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2559จากหน่วยงานสำนักงานตรวจสอบภายใน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

การประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สัมมนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในระดับบัณฑิตศึกษา : กลยุทธ์การพัฒนาทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ในวันที่ 24 เมษายน 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประเพณีปี๋ใหม่เมือง พิธีสระเกล้าดำหัวฯ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2559 ณ ลานจตุรคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

น.ส.ตะวัน อ้วนสมบูรณ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ได้มารายงานตัวกลับเข้าศึกษาต่อหลังจากที่ได้รับทุนจากโครงการ Monbukagakusho ของมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น นาน 18 เดือน


คลิกดู

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกันรดน้ำดำหัวคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30น. ณ หอประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน JOB AND EDUCATION FAIR 2016 มหกรรมแนะแนว หางานทำ และการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18-19 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

สาขาผู้นำการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ประชุมสาขาผู้นำทางการศึกษาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ทำการจัดประชุมอาจารย์บริหารหลักสูตร เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องหลักสูตร ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 9.30-12.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี รอบปีที่ 3 ในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสามัญ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 วันที่ื 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมแสนหวี ม.ราชภัฏเชียงราย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่37 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่11/2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 -16.30 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

พิธีบัณฑิตานุสรณ์ ประจำปี 2558 และได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่5/2558 วันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบของที่ระลึกและ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์และคณะทำงานทุกท่านในโอกาสที่ครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ บัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับเทียบเท่าคณะ ประจำปี2557 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 -13.00 น. ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 9 กันยายน 2558 ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Thesis Writing System (E-Thesis) วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC12 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปี 2558 จากสำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2558 หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2558 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัมนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จัดโดยหลักสุตรสาขาผุ้นำทางการศึกษาฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดสัมมนา บริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ วันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ โดยวิทยากร คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ คุณณรงค์ คองประเสริฐ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558(รอบ2) วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณชั้น12 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

นายพิสิษฐ์ แก้ววรรณะ นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา ได้รับรางวัลผู้นำเสนอดีเด่นภาคบรรยาย ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558


คลิกดู

นายเอกสิทธิ์ ผดุงชัย นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การก๊ฬาและการออกกำลังกาย ได้รับรางวัลผู้นำเสนอดีเด่นภาคบรรยาย ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบีณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี2558 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ" ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมสัมมนาระบบและกลไกลการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว ห้องป่าสักหลวง


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

งานเลี้ยงรับรองการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาภาคเหนือ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556


คลิกดู