บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เพื่อชี้แจงแนวนโยบาย และหลักการบริหารการดำเนินงานระดับหลักสูตร แก่ประธานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชาบริหารการศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปใช้ในโครงการการบริการวิชาการ ในหัวข้อ การเรียนแบบคละชั้น โดยโรงเรียนบ้านแม่เลามีความต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเพื่อเตรียมการเปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (27136)


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดี ต้อนรับและศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดี ได้ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในระดับบัณฑิตศึกษา กับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13/2560 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และประธานกรรมการ สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา พลเอกวินัย ทันศรี ดร.พงษ์พันธ์ นันทขว้าง เป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ เมื่อในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยนำโดย ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวันและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิต กล่าวต้อนรับและเปิดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนา การพัฒนาความรู้หลังการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตานุสรณ์ รุ่นที่ 41 ประจำปี 2560) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา9.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 29031 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2560 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 -18.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประชุมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในหัวข้อ การตรวจสอบการลักลอกวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ในวันที่ 21 กันายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบ Thaijo 2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย รุ่นที่ 7 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น13) อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมผุ้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินตัวเอง ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม meeting room2 อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่


คลิกดู

หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2560 ได้สนับสนุน อาจารย์ ว่าที่ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัรฑิตวิทยาลัยเข้ารับการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Thai Journals Online (Thaijo) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาตรี วงศ์แก้ว จากหน่วยงานศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวิทยากร ในวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 สำนักดิจิตัลเพื่อการศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ในเวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย และคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/60 วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2560 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น15) โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ และAdiCET ร่วมกันทำบุญถวายเทียนและปัจจัยเนื่องด้วยวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ วัดข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ Portofino Resort and Spa จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานพิธีหล่อเทียน หลอมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ลานร่มโพธิ์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการการปฐมนิเทศและแนะแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะในการเรียนกับทักษะการทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 8.30- 12.00 น. ณ ห้องประชุม 29034 อาคาร90 ปี


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ระดับบัณฑิตศึกษาโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศกร เป็นวิทยากร โดยอบรมให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฮือนภัตต์ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ในวิชาคอมพิวเตอร์ระดับบัณฑิตศึกษา และภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ ห้อง 27121 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื่อกำกับติดตามติดตามการดำเนินงานของระดับหลักสูตร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น12 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานประชุมสัมมนา อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับผู้เรียนให้แก่ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 -16.30 น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนบทคัดย่อ( abstract) เพื่อใช้ในวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดโครงการบริการวิชาการในหัวข้อเรื่องการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ให้แก่ผู้นำชุมชน ประธาน อสม. สมาชิกอบต.ป่าแป๋ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเรื่อง ทบทวนวรรณกรรมอย่างไร ไม่ให้เป็นการคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมการประชุมอนุกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและการพิจารณาศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหลัก/ร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมระหว่างประธานอบต.ป่าแป๋และกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน ในต.ป่าแป่ ในเรื่องความต้องการการบริหารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560


คลิกดู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมโครงการ QA สัญจร ของหน่วยงานสำนักมาตราฐานการศึกษา ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 27136 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับฟังการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์2560 เวลา 13.00-14.00 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยยินดีต้อนรับคณะติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนบ้านป่าเมี่ยง ต. ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลความต้องการของท้องถิ่นมาประกอบโครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย(ชั้น13)


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานเสวนา หัวข้อเรื่องการสร้างเสริมความเชี่ยวชาญ และประสิทธิภาพในรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2559 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายใน เปิดหน่วยตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา ภายในปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑฺตศึกษา เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกองต้า โรงแรมลำปางรีสอร์ท จังหวัดลำปาง


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงรายวิชาเสริมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสริมในระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 18 พฤสจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง การพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการติดตาม ความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2559 เวลา 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย(ชั้น13)


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมสัมมนาการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-16.30น. ณ ห้องประชุมดอยเหนือ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น ณห้องประชุมเอื้องคำ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการทำวิทยานิพนธ์ และการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเตรียมงาน บัณฑิตานุสรณ์โดยมี่ นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมกัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา รู้อย่างไรให้เด็กฉลาด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ และ Adicet ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ณวัดข่วงสิงห์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ณ วัดกู่เต่า จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 วันที่ 11 -12 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยโครงการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ วัดช้างสี จ.ลำพูน


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ สำนักดิทิตัลและอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ชั้น 12 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่4/2559 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการประชุมการจัดการความรู้การจัดทำวิทยาธิพนธ์บนระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์(E-thesis) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าประชุมเปิดหน่วยและรับการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2559จากหน่วยงานสำนักงานตรวจสอบภายใน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

การประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สัมมนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในระดับบัณฑิตศึกษา : กลยุทธ์การพัฒนาทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ในวันที่ 24 เมษายน 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประเพณีปี๋ใหม่เมือง พิธีสระเกล้าดำหัวฯ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2559 ณ ลานจตุรคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย รดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องวันปีใหม่เมืองจาก ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 22 เมษายน 2559 ณห้องประชุมมอญไข่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย รดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันปีใหม่เมืองจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

น.ส.ตะวัน อ้วนสมบูรณ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ได้มารายงานตัวกลับเข้าศึกษาต่อหลังจากที่ได้รับทุนจากโครงการ Monbukagakusho ของมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น นาน 18 เดือน


คลิกดู

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกันรดน้ำดำหัวคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30น. ณ หอประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน JOB AND EDUCATION FAIR 2016 มหกรรมแนะแนว หางานทำ และการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18-19 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

สาขาผู้นำการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ประชุมสาขาผู้นำทางการศึกษาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ทำการจัดประชุมอาจารย์บริหารหลักสูตร เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องหลักสูตร ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 9.30-12.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี รอบปีที่ 3 ในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสามัญ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 วันที่ื 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมแสนหวี ม.ราชภัฏเชียงราย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่37 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่11/2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 -16.30 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

พิธีบัณฑิตานุสรณ์ ประจำปี 2558 และได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่5/2558 วันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบของที่ระลึกและ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์และคณะทำงานทุกท่านในโอกาสที่ครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ บัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับเทียบเท่าคณะ ประจำปี2557 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 -13.00 น. ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 9 กันยายน 2558 ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Thesis Writing System (E-Thesis) วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC12 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปี 2558 จากสำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2558 หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2558 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัมนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จัดโดยหลักสุตรสาขาผุ้นำทางการศึกษาฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดสัมมนา บริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ วันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ โดยวิทยากร คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ คุณณรงค์ คองประเสริฐ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558(รอบ2) วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณชั้น12 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

นายพิสิษฐ์ แก้ววรรณะ นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา ได้รับรางวัลผู้นำเสนอดีเด่นภาคบรรยาย ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558


คลิกดู

นายเอกสิทธิ์ ผดุงชัย นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การก๊ฬาและการออกกำลังกาย ได้รับรางวัลผู้นำเสนอดีเด่นภาคบรรยาย ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบีณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี2558 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ" ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมสัมมนาระบบและกลไกลการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว ห้องป่าสักหลวง


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

งานเลี้ยงรับรองการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาภาคเหนือ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556


คลิกดู