บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียน 1/2561

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรการสอน ประจำภาคเรียน1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง แสดงความไว้อาลัยต่อ รศ.ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์


บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนเอกสารหลักการ (Concept Paper) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากร ว่าที่ รอ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2561 ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมเพื่อติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคเรียน 1/2561 และแจ้งข่าวสารงานนำเสนอผลงานวิชาการ งานวารสาร งานอบรมให้ความรู้ ปฏิทินวิชาการ ทุนการวิจัยให้แก่นักศึกษาทราบ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางพรรณิศา คำภูเวียง หัวหน้าสำนักแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ECO Resort Chiangmai จ.เชียงใหม่


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม