บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เรียนเชิญ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Chula North Expo 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2561

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องการจัดการทดสอบ CMRU-GEP TEST


บัณฑิตวิทยาลัย จัดเสวนา ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เตรียมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -16.30 น ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ สืบสานพระราชปณิธาน คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน และร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานตึก90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องทับทิม โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ด้านความโปร่งใส สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม