(ค้นหาข้อมูล) :      

พบทั้งหมด 7 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
 แนวปฏิบัติในการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 ก.ย. 2556
 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 08 ส.ค. 2556
 แนวทางการนำเสนอการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 30 ก.ค. 2556
 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปิดหลักสูตร 30 มิ.ย. 2553
 การกำหนดระบบและกลไกของการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 18 ธ.ค. 2552
 การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม 18 ธ.ค. 2552
 แนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2550 15 ต.ค. 2550