รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564


 

กำหนดการ ประกาศรับสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร การชำระเงินค่าสมัคร หลักฐานเอกสารการประกอบ

ข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรที่เปิดสอน

 หลักสูตรปริญญาเอก  หลักสูตรปริญญาโท  ค่าธรรมเนียมการเรียน

>>>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงจำนวนผู้รับเข้าศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 

>>>> ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 (เพิ่มเติม)

หลักฐานประกอบการสมัคร

  1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว

  2. สำเนาบัตรประชาชน

  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

  4. สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) ไทยหรืออังกฤษ

  5. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ของ TOEFL, IELTS และอื่น ๆ ไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)

  6. หลักฐานการชำระค่าสมัคร

  7. ใบรับรองการเรียนภาษาไทย(สำหรับชาวต่างชาติ)

     

การชำระเงินค่าสมัคร

สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 821-3-00033-4

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

โดยสามารถชำระเงินผ่าน app e-banking ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น (ในการโอนค่าธรรมเนียมค่าสมัครต้องใช้ appของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น) โดยเลือกเมนูโอนเงิน เลือกธนาคาร ใส่หมายเลขบัญชีและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

 กลับไปที่หน้าหลักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่