บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

 

 


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา 

ภาคปกติ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นาย

ฉลองเดช

คูภานุมาต

นาย

ยุรธร

จีนา

นาย

มาโนช

ชาบรา

นาย

วิชิต

เนติวิวัฒน์

 

ภาคพิเศษ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นาง

ปนัดดา

จีนประชา

นาย

ไพรชล

ตันอุด

ดาบตำรวจ

ชัยโรจน์

ชัยทองคำ

นางสาว

สิริรัฐ

สุกันธา

นาง

TAO

MA

นางสาว

วราภรณ์

เล้ารัตนานุรักษ์

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภาคพิเศษ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นางสาว

กนิฏฐ์

เขื่อนเพชร

นางสาว

เกยูร

กิตติสาร

นางสาว

ทิพย์วรรณ

จันทร์ตุ่น

นางสาว

ปัฐมา

โหมดเทศ

นาย

ฉัตราภรณ์

ทองพาศน์

นาย

ธีระ

พันธุ์จิรา

นาย

รชตะ

ไชยเมือง

นาย

ไตรณรงค์

บุญชูศิลป์

นาย

จรัส

ไชยยา

๑๐

นาง

จุฬาลักษณ์

สอิ้งทอง

๑๑

นางสาว

ณภัทชา

ไชยยา

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย

ภาคพิเศษ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นางสาว

PEIHONG

JIANG

นางสาว

จิตราภรณ์

หาญจักราพิทักษ์

นางสาว

เจนจิรา

แก้วติ

นาง

ชุติสรา

สำราญ

นางสาว

อนามิกา

บุญทา

นาง

อังคณา

ศิริวัฒน์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์   แขนงวิชาฟิสิกส์

ภาคพิเศษ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นางสาว

ลักษณา

ชัยวงค์

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์   แขนงวิชาชีววิทยา

ภาคพิเศษ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นาย

รัฐพล

อินทร์เจริญ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์   แขนงวิชาเคมี

ภาคปกติ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นางสาว

วรางคณา

รัตนะ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  แขนงวิชาวิทย์ท้องถิ่น

ภาคพิเศษ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นางสาว

พรรณงาม

โควานนท์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ            

ภาคปกติ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นาย

เกรียงไกร

เอกตา

นาย

นิรุจน์

เต็งพงศธร

นางสาว

มัตติกา

เรือนทา

นางสาว

ชนากาณ

ศรีเมือง

นางสาว

สถิดาภรณ์

เขียวสา

สิบตำรวจตรี

จิรวัฒน์

กนกพันจิรวัฒน์

นางสาว

เกศริน

แก้วมณี

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาคปกติ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นางสาว

จิราวรรณ

เวียงยา

นาง

ทิวาวรรณ

ฟิซเชอร์

นางสาว

ภัณณิกา

ธิแหลม

นางสาว

อรุโณชา

ไชยเมืองใจ

นาย

ศุภฤทธิ์

ไชยเลิศ

นางสาว

ปรียาภรณ์

กรรณิกา

นาย

สัญชัย

กุมาร

 

ภาคพิเศษ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นางสาว

กฤษ์นารี

ยะวิญชาญ

นาง

เกตุธิดา

จินานาง

นาง

ดลนภา

อุปนันท์

นาย

ธวัชชัย

ติปะละ

นางสาว

นวลลาวัลย์

ต๊ะลิสังวาลย์

นางสาว

พรศรี

อุ่นตุ้ม

นาง

ไพรินทร์

เสนหล้า

นางสาว

ภัทรวดี

ปันติ

นาง

ยุพเรศ

คอทอง

๑๐

นางสาว

วารุณี

เพียรประกอบ

๑๑

นาย

สมศักดิ์

คอทอง

๑๒

นางสาว

เสาวนิภา

ฮุ่งหวล

๑๓

นาย

อลงกต

เรียนยอย

๑๔

นางสาว

อุราวรรณ์

วงศ์จำปา

๑๕

นาง

อุไรวรรณ

ทองพฤกษ์

๑๖

นาย

ศรีนิล

ศรีวรรณ

๑๗

นาง

สุมารีย์

ไชยประสพ

๑๘

นาง

สุพัตรา

ดวงแก้วกลาง

๑๙

นาย

สุภาพ

บริบูรณ์

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์               

ภาคพิเศษ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นาง

กัลยาณี

อุปราสิทธิ์

นาง

จิราภรณ์

เรืองสงคราม

นางสาว

จีราวรรณ

เดชธรรม

นาย

เฉลิมชัย

จารุมณี

นาย

ธีระภัทร

ศรีกุณะ

นาง

นันท์นภัส

บริสุทธิ์

นางสาว

ปารีรัฐ

ชื่นวงค์

นางสาว

รุ่งชฎาพร

ใจยา

นาย

วัฒนา

ไชยลังกา

๑๐

นางสาว

วิภารัตน์

ลังกา

๑๑

นางสาว

อรุณี

ไชยชนะ

๑๒

นาง

อรุณี

สายหมอก

๑๓

นางสาว

อัญมณี

พรหมยศ

๑๔

นาย

ธงชัย

ตันต้าว

๑๕

นางสาว

วิไลลักษณ์

จันทร์ศรีมา

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชานโยบายสาธารณะ            

ภาคปกติ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นางสาว

กชพร

ชื่นวงศ์

นาย

ปรีชา

เพชรกิติสิริกุล

พระครูปลัด

วรเดช

แก้ววังศรี

นางสาว

ศิวารยา

ชมภู.

 

ภาคพิเศษ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นางสาว

ยอดเรือน

กันธะเรียน

นาย

กัณฐัศว์

อธิมา

นาย

เกษม

พงษ์เดช

นางสาว

จิรนันท์

ศรีทะแก้ว

นาย

เชาว์วิทย์

ไพรสณฑ์คุ้มวงศ์

พระ

ทวีศักดิ์

โทนสังข์อินทร์

นาย

นิธินันท์

ดุษดี

พระ

บรรพต

คีรีเทียมเมฆา

นางสาว

ปียานุช

ปันยัง

๑๐

นาง

พวงแก้ว

แสงบุญเรือง

๑๑

นาย

พัฒนา

พิทาคำ

๑๒

นางสาว

มนัฐษญา

จินเจา

๑๓

นางสาว

ยุวเรศ

พูนลาภสวัสดิ์

๑๔

พระ

สมชาติ

ศิริปรีชารักษ์

๑๕

นาย

เสถียร

ใจคำ

๑๖

นางสาว

แสงเทียน

คำปัญญา

๑๗

นาย

อรรถพล

คนเพียร

๑๘

นาง

อัจฉรา

บัวทอง

๑๙

นาย

ปณิธาน

รุ่งตรานนท์

๒๐

นาย

พัฒนพงษ์

ไชยสุภา

๒๑

นาย

พิทักษ์

ตุ้มอินมร

๒๒

นาย

ศิริพงษ์ 

สวนสุวรรณ

๒๓

นางสาว

ชนิสรา

ขุนพิลึก

๒๔

นางสาว

รุ่งทิพย์

ชัยพรม

๒๕

นาย

นิพันธ์

ทองคำ

๒๖

นาย

นันท์

เครือนพรัตน์

๒๗

นาย

อุดม

อิ่นคำ

๒๘

นาย

ภาสกร

แห่งศักดิ์ศรี

 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ภาคพิเศษ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นาย

ชาคริต

สุวรรณชมภู

นาย

ชาลี

วาลีย์

นาย

ธนกฤต

คำมี

นาย

นพพร

เลิศเจริญสมัย

นาย

ปวร

โปร่งจิตต์

นาย

พศวีร์

บุญประคอง

นางสาว

รัตนาภรณ์

เมธะพันธุ์

นาย

ศักรินทร์

สุทธิสาร

นางสาว

หทัยทิพย์

คงแดง

๑๐

นางสาว

กาญจนา

วรรณฟู

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการจัดการ

ภาคพิเศษ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นาย

วิโรจน์รัตน์

ถิระพงษ์

นาย

ยุทธภูมิ

ถมวัฒนศิลป์

นางสาว

ระพีพรรณ

กาศเกษม

นางสาว

วนัสพร

อยู่เย็น

นาย

ดนภัทร

สุทธกุล

นาง

ชนิตา

ชนัญติกานต์

นาย

เดชมนตรี

ประทีปภัทร

นางสาว

ทิพย์สุดา

คำเครือ

นาง

ธัญญารัตน์

พวงมาลัย

๑๐

นางสาว

ปมินตา

สมณะ

๑๑

นาย

ประชา

ท้วมจั่น

๑๒

นางสาว

รินรดา

นิลทพันธ์

๑๓

นาง

เลิศลักษณ์

จันดาพรหม

๑๔

นางสาว

วลัยพร

ดอยกลางไพร

๑๕

นางสาว

วิจิตตรา

พัฒนจารีต

๑๖

นางสาว

วิลาวรรณ

ดอนปัน

๑๗

นาย

วุฒิชัย

ดวงตา

๑๘

นาง

สายนที

ดำดิบ

๑๙

นางสาว

สุภาวดี

ชัยเมืองชื่น

๒๐

นางสาว

อนุรักษ์

วุฒิแขม

๒๑

นาย

ไชยชยาพัฒน์

สดมภ์จินดา

๒๒

นางสาว

วัสสิกา

สุภาใจ

๒๓

นางสาว

พักตร์พิมล

สมบัติใหม่

๒๔

นาย

ภีร์มะ

ยศสุรินทร์

๒๕

นาย

พนม

จิตวิไลโสภา

๒๖

นาง

นรากร

รุจินันทพรกุล

๒๗

นาย

พิเชษฐ์

สุวรรณ์

๒๘

นางสาว

อรนิดา

สาระมนต์

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาคพิเศษ  มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -นามสกุล

นางสาว

กัลยารัตน์

สุริยะธรรม

นาย

กิตติ

ศิริจันทร์

นางสาว

ขวัญตระกูล

คำธานี

นาย

จิระวงค์

คงทอง

นาง

จิราภรณ์

โพนงาม

นางสาว

จุรีพร

อุทัง

นาย

ณรงค์

เตชะ

นางสาว

ดารเนตร

สิทธิหาญ

นาง

ดาวประกาย

แก้วนพรัตน์

๑๐

นางสาว

บัวเรียม

พรมจีน

๑๑

นาย

ประสิทธิ

เข็มสุวรรณ

๑๒

นาย

ผล

ยาวิชัย

๑๓

นาย

พชรพล

ใหญ่วงศ์

๑๔

นาย

วัชระ

ไชยวงษ์

๑๕

นาย

วัชระ

บุตรแก้ว

๑๖

นางสาว

ศรัณย์ปพร

ศรีจันทร์

๑๗

นาย

ศาสตร์กมล

ผมทำ

๑๘

นาง

สมจิต

ไชยเชษฐ

๑๙

นาย

สมชาย

เอื้องไมตรีภิรมย์

๒๐

จ่าสิบโท

สัญญา

สอนบุญทอง

๒๑

ว่าที่ร้อยตรี

สามารถ

พุแพง

๒๒

นาง

สุนันทรา

ประพันธ์

๒๓

นางสาว

เสาวรัตน์

ใชสงคราม

๒๔

นาย

อรรถพล

บุญกลิ่น

๒๕

นางสาว

จิรายุส

กัญชนะ

๒๖

นาย

นเรศ

สมจันทร์

๒๗

นางสาว

ศรินยา

ดวงสัน

๒๘

พระมหา

ธนกฤต

สิงห์มี

๒๙

นางสาว

ภัททิรา

ริโรจน์

๓๐

นางสาว

พนมวรรณ

อยู่ดี

๓๑

นางสาว

นพรดา

ถือแก้ว

๓๒

นาย

ทวีผล

แปงณีวงค์

   

หมายเหตุ :    สำหรับสาขาวิชาฯ ที่มีผู้สอบคัดเลือกได้ต่ำกว่า ๑๐ คน อยู่ระหว่างการพิจารณาเปิด โดยจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๖.๐๐ น.

 

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2553