ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 242 เรื่อง รวมทั้งหมด : 25 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
249/2559 เปลี่ยนแปลงกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (พระพิษณุ อุตตมา) 21 ธ.ค. 2559
248/2559 แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 20 ธ.ค. 2559
247/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางอรุณี บุญญานุกูล) 28 ธ.ค. 2559
246/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นายวุฒิพันธ์ จำปา) 28 ธ.ค. 2559
245/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นาย SAI HAN NOON) 28 ธ.ค. 2559
244/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายสวงษ์ ไชยยา) 28 ธ.ค. 2559
243/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (นางอรุณี บุญญานุกูล) 26 ธ.ค. 2559
241/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎ๊บัณฑิต สาขาผู้นำางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นายสวงษ์ ไชยยา) 26 ธ.ค. 2559
240/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายฉัตรชัย ตันตรานนท์) 19 ธ.ค. 2559
239/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นางเจิมขวัญ รัชชุศานติ) 19 ธ.ค. 2559