ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 242 เรื่อง รวมทั้งหมด : 25 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
186/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวศศิธร พรมมาลา) (นางสาวอัญธิกา แก้วศิริ) 03 ต.ค. 2559
185/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (นางสาวศศิธร พรมมาลา) (นางสาวอัญธิกา แก้วศิริ) 03 ต.ค. 2559
184/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวตะวะนฉาย ตุงคะนาคร) 03 ต.ค. 2559
183/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักส฿ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (นางสาวตะวันฉาย ตุงคะนาคร ) 03 ต.ค. 2559
182/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายสุทัด จันทะสินธุ์) 03 ต.ค. 2559
181/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าสโครงการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท (นายกรกช อาทิตย์) (Miss Qing Ouyang) 26 ก.ย. 2559
180/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (นางสาวเพ็ญพรรณ บางอร) (นายวสันต์ บุญประสม) 26 ก.ย. 2559
179/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (Miss Qing ouyang) (นายกรกช อาทิตย์) 26 ก.ย. 2559
178/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวจินดาภา ศรีสำราญ) 25 ก.ย. 2559
177/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นางรัชญา วงค์ษา) 23 ก.ย. 2559