ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 240 เรื่อง รวมทั้งหมด : 24 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
184/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวตะวะนฉาย ตุงคะนาคร)  03 ต.ค. 2559
183/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักส฿ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (นางสาวตะวันฉาย ตุงคะนาคร )  03 ต.ค. 2559
182/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายสุทัด จันทะสินธุ์)  03 ต.ค. 2559
181/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าสโครงการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท (นายกรกช อาทิตย์) (Miss Qing Ouyang)  26 ก.ย. 2559
180/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (นางสาวเพ็ญพรรณ บางอร) (นายสันต์ บุญประสม)  26 ก.ย. 2559
179/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (Miss Qing ouyang) (นายกรกช อาทิตย์)  26 ก.ย. 2559
178/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวจินดาภา ศรีสำราญ)  25 ก.ย. 2559
177/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นางรัชญา วงค์ษา)  23 ก.ย. 2559
176/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นางรัชญา วงค์ษา)  23 ก.ย. 2559
175/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (Miss Lingyun Yang) (นางสาวธันวันี ประกอบของ) (นางสาวนิจษ์ฐา หาญตระกูล)  22 ก.ย. 2559