ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 80 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
30/2559 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (นางสาววิมุทิตา ปัญโญใหญ่)  19 ก.พ. 2559
29/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายเวโรจน์ รัตนกิตติโรจน์)  10 ก.พ. 2559
28/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู็นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นายเวโรจน์ รัตนกิตติโรจน์)  09 ก.พ. 2559
27/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาระวินศึกษา (นางสาวอุบลวรรณ วรรณลัย)   09 ก.พ. 2559
26/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นางสาวอภิญญา วงศ์ใหม่)  09 ก.พ. 2559
25/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (นางสัญรญา นวลศิริ)  03 ก.พ. 2559
24/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว)  01 ก.พ. 2559
23/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวนวพร จารุมณี)  01 ก.พ. 2559
22/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายสมิต ไทยเจริญ)  01 ก.พ. 2559
21/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (พระพิษณุ อุตตมา)  30 ม.ค. 2559