ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 240 เรื่อง รวมทั้งหมด : 24 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
194/2559 แต่งตั้งการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นางนภาพร แสงนิล)  05 ต.ค. 2559
193/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวเกตุนภา สถาวรศีลพร)  05 ต.ค. 2559
192/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นางนภาพร แสงนิล)  05 ต.ค. 2559
191/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครวการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นายพิรุณ ไชยเลิศ)  03 ต.ค. 2559
190/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (นายพิรุณ ไชยเลิศ)  03 ต.ค. 2559
189/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวเพ็ญพรรณ บางอร)  03 ต.ค. 2559
188/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายสันต์ บุญประสม)  03 ต.ค. 2559
187/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวปาณิกา กาญจนหงส์)  03 ต.ค. 2559
186/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวศศิธร พรมมาลา) (นางสาวอัญธิกา แก้วศิริ)  03 ต.ค. 2559
185/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (นางสาวศศิธร พรมมาลา) (นางสาวอัญธิกา แก้วศิริ)  03 ต.ค. 2559