ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 242 เรื่อง รวมทั้งหมด : 25 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
196/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการค้นคว้าอิสระวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (นายสมศักดิ์ หงษ์สุวรรณ) 17 ต.ค. 2559
195/2559 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นางนภัทรภร ฤทธิชัย) 30 ต.ค. 2559
194/2559 แต่งตั้งการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นางนภาพร แสงนิล) 05 ต.ค. 2559
193/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวเกตุนภา สถาวรศีลพร) 05 ต.ค. 2559
192/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นางนภาพร แสงนิล) 05 ต.ค. 2559
191/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครวการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นายพิรุณ ไชยเลิศ) 03 ต.ค. 2559
190/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (นายพิรุณ ไชยเลิศ) 03 ต.ค. 2559
189/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวเพ็ญพรรณ บางอร) 03 ต.ค. 2559
188/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายวสันต์ บุญประสม) 03 ต.ค. 2559
187/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวปาณิกา กาญจนหงส์) 03 ต.ค. 2559