ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 80 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
41/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นางรจพรรณ นิรัญศิลป์)   03 มี.ค. 2559
40/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายประเสริฐ ปิ่นงาม)   03 มี.ค. 2559
39/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางปุญชรัศมี์ พันธุ์วัฒน์)   01 มี.ค. 2559
38/2559 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (นายประเสริฐ ปิ่นงาม)   01 มี.ค. 2559
37/2559 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานัพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (นายประเสริฐ ปิ่นงาม)  01 มี.ค. 2559
35/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (นายชัยพร อุตรศักดิ์)  23 ก.พ. 2559
34/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นางภัทรภร ฤทธิชัย)  23 ก.พ. 2559
33/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (นางสาวธาวินี ออนเป็ง)  23 ก.พ. 2559
32/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์)  23 ก.พ. 2559
31/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล)  23 ก.พ. 2559