ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 242 เรื่อง รวมทั้งหมด : 25 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
206/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา (นายณัฐนนท์ ค้าขาย) 31 ต.ค. 2559
205/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญยาโท (นางสาวเทียนใจ สุทะ) 28 ต.ค. 2559
204/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (นางสาวเทียนใจ สุทะ) 28 ต.ค. 2559
203/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (MISS MENG YAN) (MISS LI WINGMIN) 26 ต.ค. 2559
202/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Miss LI NINGMZN) (Miss MENG YAN) (นางสาวปวรรัตน์ แดงไฟ) (นางเกษร ยอดแก้ว) (นางสาวบุญเรือน อุดสม) 25 ต.ค. 2559
201/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักสึกษาปริญญาโท (นางสาวพิมลพรรณ อุตเรือน) 19 ต.ค. 2559
200/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายธีรศิลป์ กันธา) 19 ต.ค. 2559
199/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นางสาวพิมลพรรณ อุตเรือน) 19 ต.ค. 2559
198/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายสุทธิรักษ์ โกช่วย) 17 ต.ค. 2559
197/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นายสมศักดิ์ หงษ์สุวรรณ) 17 ต.ค. 2559