ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 240 เรื่อง รวมทั้งหมด : 24 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
214/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวจุริย์พร อำพันธ์) (นางสาวปวรรัตน์ แดงไฟ) (นางเกษร ยอดแก้ว) (นางสาวบุญเรือง อุดสม)  03 พ.ย. 2559
213/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม (นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์)  01 พ.ย. 2559
212/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นายจำรัส เลิศศรี)  01 พ.ย. 2559
211/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Mr. SAI HAN NWI)  01 พ.ย. 2559
210/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (Miss. Peng Leshan)  31 ต.ค. 2559
209/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปรฺญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Miss. Peng Leshan)  31 ต.ค. 2559
208/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นายทนงศักดิ์ จันทบุรี)  11 ต.ค. 2559
207/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายณัฐนนท์ ค้าขาย)  31 ต.ค. 2559
206/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา (นายณัฐนนท์ ค้าขาย)  31 ต.ค. 2559
205/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญยาโท (นางสาวเทียนใจ สุทะ)  28 ต.ค. 2559