ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 80 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
51/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(นางสาวชนิดา เตชะปัน)   28 มี.ค. 2559
50/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(นางสาวพิศโสภา ทีฆาวงค์)   28 มี.ค. 2559
49/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(นางสาวปิยพร สิงห์คำ)   28 มี.ค. 2559
48/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายศิริพันธื ขวัญอ่อน)   17 มี.ค. 2559
47/2559 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานัพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (นางสาวรมินตรา วรงค์ปกรณ์)  15 มี.ค. 2559
46/2559 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานัพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล)  15 มี.ค. 2559
45/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายเจษฏา แก้ววรา)   11 มี.ค. 2559
44/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวอภิญญา วงศ์ใหม่)   10 มี.ค. 2559
43/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวสุวิชา ทาธวัช)  04 มี.ค. 2559
42/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (Mr.Zhang Yuan)   04 มี.ค. 2559