ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 80 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
61/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาววิมุฑิตา ปัญโญใหม่)   07 เม.ย. 2559
60/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายยอดธง เม่นสิน)  07 เม.ย. 2559
59/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นางสาวรัชดา คำจริง)   07 เม.ย. 2559
58/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(นายเฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์)   05 เม.ย. 2559
57/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวมมินตรา วรงค์ปกรณ์)  05 เม.ย. 2559
56/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวสุกันทา อินหวัน)  05 เม.ย. 2559
55/2559 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม (นางสาวภูษิตา ไชยสมบัติ)   05 เม.ย. 2559
54/2559 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานัพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา (นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว)   05 เม.ย. 2559
53/2559 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานัพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (นางสาวจุฑามาศ คำยอง)   29 มี.ค. 2559
52/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2559  28 มี.ค. 2559