ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 240 เรื่อง รวมทั้งหมด : 24 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
225/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวศศิจันทร์ ชาวนา) (นายเฉลิมศักดิ์ บุญประเสริฐ)  23 พ.ย. 2559
224/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (นายวัชระ บุตรแก้ว)  23 พ.ย. 2559
223/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (นางสาวศศิจันทร์ ชาวนา) (นายเฉลิมศักดิ์ บุญประเสริฐ)  23 พ.ย. 2559
222/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวตะวัน อ้วนสมบูรณ์)  15 พ.ย. 2559
221/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวณัฐชาดา สุภามูล) (นางชนานันท์ ฟองศิริ)  12 พ.ย. 2559
220/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโตรงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ)  00 ธ.ค. 543
219/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายจำรัส เลิศศรี)  00 ธ.ค. 543
218/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวปิยพร สิงห์คำ)  12 พ.ย. 2559
217/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม   11 พ.ย. 2559
216/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายทนงศักดิ์ จันทบุรี)  12 พ.ย. 2559