ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 149 เรื่อง รวมทั้งหมด : 15 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
243/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร โกศัย) 29 พ.ย. 2560
242/2560 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (นางสาวพรพิมล หย่างสุวรรณ) 29 พ.ย. 2560
241/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวกมลพรรณ จักรแก้ว) 29 พ.ย. 2560
240/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นางสิรินภา ทาระนัด) 29 พ.ย. 2560
239/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวศศิธร พรมมาลา) (นายธนวัฒน์ วรศาล) 25 พ.ย. 2560
238/2560 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์) (ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตนา ธรรมวรรณ์) (นางสาวสุรีย์ฉาย มิ่งแก้ว) (นางสาวกฤติยา กิตติวัชรพงศ์) (นางสาววัลลภา กองอินตา) 25 พ.ย. 2560
237/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวเดือนฉาย ปั่นป้อม) 24 พ.ย. 2560
236/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (ฟ้ารฬิณฑ์ ฟ้าฏิษฐกุล) 24 พ.ย. 2560
235/2560 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Miss Li Ying) (Miss Li Ziyu) (นางสาวพรพิมล หย่างสุวรรณ) 23 พ.ย. 2560
234/2560 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (นางสาวฟ้ารฬิณฑ์ ฟ้าฏิษฐกุล) 22 พ.ย. 2560