ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 19 เรื่อง รวมทั้งหมด : 2 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
10/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท(นางสาวรุจิรา จูเจริญ)  13 ม.ค. 2560
9/2560 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัรฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทย์(นางสาวรุจิรา จูเจริญ)   13 ม.ค. 2560
8/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท(นางสาวเพียรวดี มณีขัติย์)  11 ม.ค. 2560
6/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท(นางกัญชลี หมูฝั้น)  10 ม.ค. 2560
5/2560 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(นางกัญชลี หมูฝั้น)  10 ม.ค. 2560
4/2560 แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o  09 ม.ค. 2560
3/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก(นายนพดล บุญภา)  06 ม.ค. 2560
2/2560 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรััชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(นายนพดล บุญภา)  06 ม.ค. 2560
1/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก(นางสาวเดือนฉาย ไชยบุตร)  04 ม.ค. 2560