ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 80 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
72/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวปิยฉัตร ขวัญเอี่ยมเจริญ)  22 เม.ย. 2559
71/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายนิวุธ มีพันธ์)   25 เม.ย. 2559
70/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวสุนิษา สุรินทร์แก้ว)   19 เม.ย. 2559
69/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวจงรัก คงสวัสดิ์)   19 เม.ย. 2559
67/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายภูสิต อัษฎาธร)   18 เม.ย. 2559
66/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(นางสาวอรพรรณ จุตตะโน)   18 เม.ย. 2559
65/2559 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา (นางพรทิพย์ เม่นสิน)  18 เม.ย. 2559
64/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นางสาวสงกรานต์ ลาพิมล)   18 เม.ย. 2559
63/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวสรารัตน์ เลิศคำ)   11 เม.ย. 2560
62/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายเฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์)   07 เม.ย. 2559