ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 242 เรื่อง รวมทั้งหมด : 25 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
238/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นายวุฒิพันธ์ จำปา) 19 ธ.ค. 2559
237/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายสิทธิสอน คำตุ้ย) 16 ธ.ค. 2559
236/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (นายสิทธิสอน คำตุ้ย) 16 ธ.ค. 2559
235/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวส่งศรี พุทธเกิด) 16 ธ.ค. 2559
234/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายอานุภาพ ไชยพิพัฒน์) 12 ธ.ค. 2559
233/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสมหวัง โชติการ) 14 ธ.ค. 2559
232/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารหารศึกษา (นางสมหวัง โชติการ) 14 ธ.ค. 2559
231/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายทรงวุฒิ สายเพ็ชร) 09 ธ.ค. 2559
230/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา (นายทรงวุฒิ สายเพ็ชร) 09 ธ.ค. 2559
228/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(นางสาวส่งศรี พุทธเกิด) (นายอานุภาพ ไชยพิพัฒน์) 06 ธ.ค. 2559