ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 240 เรื่อง รวมทั้งหมด : 24 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
236/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (นายสิทธิสอน คำตุ้ย)  16 ธ.ค. 2559
235/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวส่งศรี พุทธเกิด)  16 ธ.ค. 2559
234/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายอานุภาพ ไชยพิพัฒน์)  12 ธ.ค. 2559
233/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสมหวัง โชติการ)  14 ธ.ค. 2559
232/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารหารศึกษา (นางสมหวัง โชติการ)  14 ธ.ค. 2559
231/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นายทรงวุฒิ สายเพ็ชร)  09 ธ.ค. 2559
230/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา (นายทรงวุฒิ สายเพ็ชร)  09 ธ.ค. 2559
228/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(นางสาวส่งศรี พุทธเกิด) (นายอานุภาพ ไชยพิพัฒน์)  06 ธ.ค. 2559
227/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวปรียาดา กุลรินทร์)  24 พ.ย. 2559
226/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายวัชระ บุตรแก้ว)  23 พ.ย. 2559