ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 80 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
82/2559 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานัพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (นางสาวนาถยา อุตมา)  03 พ.ค. 2559
81/2559 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานัพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (นางสาวสรารัตน์ เลิศคำ)  03 พ.ค. 2559
80/2559 การมอบหมายภาระงานบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  30 มี.ค. 2559
79/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง)   28 เม.ย. 2559
78/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นางสาวรตานรี สุทธิพงษ์)   29 เม.ย. 2559
77/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง)  28 เม.ย. 2559
76/2559 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (นางสาวรตานรี สุทธิพงษ์)  28 เม.ย. 2559
75/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวปิยพร สิงห์คำ)   28 เม.ย. 2559
74/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวนาถยา อุตมา)  23 เม.ย. 2559
73/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก (นางพรทิพย์ เม่นสิน)  22 เม.ย. 2559