ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 19 เรื่อง รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
20/2560 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(นายเวชสวรรค์ หล้ากาศ)  08 ก.พ. 2560
19/2560 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(นายธีรศิลป์ กันธา)  08 ก.พ. 2560
18/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  07 ก.พ. 2560
17/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก(นางพรนิภา จันทร์น้อย)  03 ม.ค. 2560
16/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท(นายพิรุณ ไชยเลิศ)  31 ม.ค. 2560
15/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก(นางสาวมัทนา อินใชย)  23 ม.ค. 2560
14/2560 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(นางสาวส่งศรี พุทธเกิด)  19 ม.ค. 2560
13/2560 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(นายอานุภาพ ไชยพิพัฒน์)  19 ม.ค. 2560
12/2560 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(นายพิรุณ ไชยเลิศ)  19 ม.ค. 2560
11/2560 เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(นายเนรินทร์ หมดห่วง)  19 ม.ค. 2560