ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 98 เรื่อง รวมทั้งหมด : 10 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
99/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (Miss.LI YING ) (Miss.ZOU PEIQI) (Miss.LI MENGDIE) 16 พ.ย. 2561
98/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวหยาง ลู่ตาน) 13 พ.ย. 2561
97/2561 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (นางสาวดวงฤทัย โพธิกุล) 13 พ.ย. 2561
96/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวกมลชนก ชัยศิรินวกาญจน์) (นายเจษฎา จันทรา) 08 พ.ย. 2561
95/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวพิมพ์พิชมญชุ์ สุภายอง) 08 พ.ย. 2561
94/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางเดือนรุ่ง แก้ววรรณี) 08 พ.ย. 2561
93/2561 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการบริหารการศึกษา (นางสาวพิมพ์พิชมญชุ์ สุภายอง) 08 พ.ย. 2561
92/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญธนนภา) 31 ต.ค. 2561
91/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวสุพรรณษา ชะเวียตะคุ) 31 ต.ค. 2561
90/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวสาวิตตรี สุมามาลย์) 31 ต.ค. 2561