ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 68 เรื่อง รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
69/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมคืนความรู้สู่ชุมชนและอบรมเชิงปฏิบัติการร้านค้าชุมชน 4.0 15 ก.ย. 2561
68/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมคืนความรู้สู่ชุมชนและอบรมเชิงปฏิบัติการร้านค้า ชุมชน 4.0 15 ก.ย. 2561
65/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 21 ส.ค. 2561
64/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำแผนแม่บท 21 ส.ค. 2561
63/2561 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานินพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (นางสาวรัชนีพร สุทธวงค์) (นางเดือนรุ่ง แก้ววรรณี) 20 ส.ค. 2561
62/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางจุฑามาศ พันสวรรค์) 03 ส.ค. 2561
61/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวอรพรรณ จุตตะโน) 23 ก.ค. 2561
60/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาววัลลภา กองอินตา) 17 ก.ค. 2561
59/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายฉัตรชัย ตันตรานนท์) 17 ก.ค. 2561
58/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายธีรพงศ์ เตชาติ) 17 ก.ค. 2561