ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 6 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
200/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาศาสตร์พระราชา (เพิ่มเติม)  12 ม.ค. 2561
47/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทย์ 2/60  05 ม.ค. 2561
6/2561 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ น.ศ.ป.โท นส.วีรวัลย์ ศิรินาม  31 ม.ค. 2561
5/2561 แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนศ. ป.โท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของ น.ส.วีรวัลย์ ศิรินาม  31 ม.ค. 2561
1/2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการบัณฑิตวิจัยและพิฆเนศวร์สาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05 ม.ค. 2561
1/2561 คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ วารสารบัณฑิตวิจัย  05 ม.ค. 2561