ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 50 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
49/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายสิทธิสอน คำตุ้ย) 07 มิ.ย. 2561
48/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวทัศสินีย์ มีงาม) 07 มิ.ย. 2561
47/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นายเจษฏา จันทรา) 30 พ.ค. 2561
46/2561 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ (นายเจษฎา จันทรา) 30 พ.ค. 2561
45/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวจันทนา สารแสง) 30 พ.ค. 2561
44/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (นายอติเทพ วิชาญ) 30 พ.ค. 2561
43/2561 แต่งตั้งกรรมการการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นายโชติวิทย์ กุ่ยแก้ว) 23 พ.ค. 2561
42/2561 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (นายโชติวิทย์ กุ่ยแก้ว) 23 พ.ค. 2561
41/2561 แต่งตั้งกรรมการการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (นางสาวอรุโณทัย ปัญญา) 21 พ.ค. 2561
40/2561 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (นางสาวอรุโณทัย ปัญญา) 21 พ.ค. 2561