บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2563

ข่าวการเรียนการสอน

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ภาคการศึ

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่8) พ.ศ.2562


บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญผางปะติี๊ด(ผางอันใหญ่) ขี้ผึ้งกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในกิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้าอักษรเมือง ปีที่ 8 จะจัดงานในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณรอบคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย เรื่องกำหนดอันราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัรฑิตศึกษา(ฉบับที่8) พ.ศ.2562

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย เรื่องหลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

อ่านต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม