บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ SCG Bangkok Challenge @sasin 2018 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 56,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการรับฟังความคิดเห้นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรีอนในสถาบันอุดมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทุน Ernst Mach Grant- ASEA-UNINET ประจำปี 2561

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560


บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเพื่อเตรียมการเปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (27136)

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดี ต้อนรับและศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดี ได้ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในระดับบัณฑิตศึกษา กับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13/2560 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และประธานกรรมการ สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา พลเอกวินัย ทันศรี ดร.พงษ์พันธ์ นันทขว้าง เป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ เมื่อในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม