บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเชิญชวนร่วมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง แบบขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องหลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562


บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนรายงานวิจัยการพัมนางานประจำสู่การวิจัย (r2R) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติตุณ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิตด้านภูมิศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัล

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เพื่อร้วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัรฑิตศึกษา และการดำเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย เรื่องหลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

อ่านต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม