บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องประชาสัมพันธ์ Google account สำหรับนักศึกษา

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องกำหนดการโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง แจ้งรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงหลักการให้ผ่านในครั้งเดียว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีเป็นวิทยากร พร้อมทั้ง มีการบรรยายเรื่อง Goolge Classroom Application โดยอาจารย์ ดร.ทิวาวรรณ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการ ในหัวข้อการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของบุคลากรตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประกันคุณภาพ ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม