บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2/2560

ข่าวเกี่ยวกับทุน

เรื่องประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย "Endeavour Scholarships"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล้กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนสำนักงานเลขาธิการโคลัมโบ ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 56 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 57


บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ของโรงเรียนบ้านแม่เลา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย.

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ในด้านการจัดการควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องอิมพีเรียล 5 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยในครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -15.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จัดเสวนา ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เตรียมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -16.30 น ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม