บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ภา

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่8) พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคเรียน 2/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกรทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทุ น วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ใ น ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ป ร ะ จำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 3(ค รั้ ง ที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563


บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต” จัดโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562

บัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนร่วมนิทรรศการ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยการประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย เรื่องกำหนดอันราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัรฑิตศึกษา(ฉบับที่8) พ.ศ.2562

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย เรื่องหลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

อ่านต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม