บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องประชาสัมพันธ์งานปาฐกถาศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัณฑิต รุ่นที่ ๔๒ รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561


บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุม เพื่อเตรียมงาน การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม