บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง แบบตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญเสนอชื่อบุคลลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องการสอบ CMRU-GEP TEST


บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการบริการวิชาการแก่บุคลากร อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในเรื่องการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ และ การพัฒนาคุณธรรมด้านความโปร่งใสของบุคลากรและสมาชิกสภา อบต.ป่าแป๋ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบต.ป่าแป๋

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางศิริพร ประณต ได้รับรางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม