บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ประกาศรหัสนักศึกษาปี2562 และบันทึกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ppt บรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรม


บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานในตระกร้า ต.ป่าแป๋ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม ม.12 บ้านกิ๋วก้วย-ปางมะโอ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินประจำปี 2561 คือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินประจำปี 2561 คือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย เรื่องหลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

อ่านต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม